”Böghatare”, hakkors eller Hitlerhälsningar – var går egentligen gränsen för vår yttrandefrihet? Den frågan är utgångspunkten för skolprogrammet Yttrandefrihet.

Genom värderingsövningar, samtal och filmvisning diskuterar vi på vilka olika sätt man kan yttra sig och hur den svenska yttrandefriheten fungerar. Kan ett yttrande vara okej i ett sammanhang men helt oacceptabelt i ett annat? Vad tycker eleverna själva – var går deras gräns? Var går den juridiska gränsen?

Eleverna får möjlighet att reflektera över vad yttrandefrihet innebär, både för individen och för det demokratiska samhället. Eleverna får också möta några av de alla Nobelpristagare som kämpat för yttrandefrihet i olika former av diktatur.

Anknytning till läroplanen

Lgr 22, Samhällskunskap

Rättigheter och rättsskipning

  • Samhälletsbehov av lagstiftningsamtnågraolikalagarochpåföljder. Kriminalitetochmöjligakonsekvenser för individochsamhälle.
  • De mänskligarättigheternaochderasbetydelse, inklusivebarnetsrättigheterienlighet med barnkonventionen.Principen om likabehandling, inklusiveskydd mot diskriminering.

Lgr 22, Historia

Imperialism och världskrig 1800–1950

  • Europeisk nationalism, imperialism ochframväxten av olika former av demokratiochdiktatur.
  • De bådavärldskrigen, derasorsakerochkonsekvenser. Förtryck, folkfördrivningarochfolkmord. FörintelsenochMänniskorsmotstånd mot förtryck.

Lgr 22, Svenska

Språkbruk

  • Ord ochbegrepp för attuttryckakänslor, kunskaperochåsikter. Ordsochbegreppsnyanserochvärdeladdning. Bildspråkochidiomatiskauttryck.
  • Skillnaderispråkanvändningberoendepåsyfte, mottagareochsammanhang. Språketsbetydelse för attutövainflytande.