Ska man tillåta att odla genmodifierade grödor? Kan kloning vara ett alternativ för barnlösa? Ska företag tillåtas erbjuda gentest till privatpersoner för att undvika att ärftliga sjukdomar sprids vidare?

Deltagarna utgör en nyutsedd kommitté med uppgift att besluta om konkreta förslag till tillämpningar av genteknik ska tillåtas eller inte. Med tärningens hjälp får deltagarna nya identiteter (ålder, könsidentitet, yrke) och delas in i fem olika intresseorganisationer. Arbetet med genteknikfrågorna genomförs sedan i tre steg. Först diskuterar varje intresseorganisation de fyra frågorna på dagordningen. Sedan blandas deltagare från olika organisationer en stund innan kommitténs möte slutligen genomförs med samtliga deltagare. Varje fråga debatteras utifrån vetenskapliga, socioekonomiska och etiska argument. Samtliga deltagare förväntas delta i omröstningen om vad som ska tillåtas och inte i en odefinierad framtid.

För att kommittémedlemmarna ska ha de nödvändiga förkunskaperna om några banbrytande upptäckter inom genteknik genomförs en kort teorigenomgång av några Nobelprisbelönade upptäckter: GMO, kloning, IVF samt sekvensering.

Rollspelet i genetik och etik syftar till att öka medvetenheten hos elever om att upptäckter, uppfinningar och förbättringar påverkar individen och samhället. Eleverna ska även inspireras att aktivt delta i samhällsdebatten i frågor som rör genetik och genteknik.

Genom att argumentera utifrån olika roller, snarare än utifrån personliga åsikter, skapas ett mer tillåtande klimat där fler olika argument kan få utrymme än vad som kan förväntas i ett klassrum med kända normer, roller och förväntningar.

Lgr 22, Systematiska undersökningar och granskning av information  

  • Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa 

Lgr 22, Natur och miljö

  • Livets uppkomst, utveckling och mångfald samt evolutionens mekanismer. Arvsmassans egenskaper och förhållandet mellan arv och miljö.
  • Några gentekniska metoder samt möjligheter, risker och etiska frågor kopplade till genteknik.  

Lgr 22, Teknik, Teknik, människa, samhälle och miljö 

  • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbar utveckling. 
  • Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.