Ska man tillåta att odla genmodifierade grödor? Kan kloning vara ett alternativ för barnlösa? Ska företag tillåtas erbjuda gentest till privatpersoner för att undvika att ärftliga sjukdomar sprids vidare?

Deltagarna utgör en nyutsedd kommitté med uppgift att besluta om konkreta förslag till tillämpningar av genteknik ska tillåtas eller inte. Med tärningens hjälp får deltagarna nya identiteter (ålder, könsidentitet, yrke) och delas in i fem olika intresseorganisationer. Arbetet med genteknikfrågorna genomförs sedan i tre steg. Först diskuterar varje intresseorganisation de fyra frågorna på dagordningen. Sedan blandas deltagare från olika organisationer en stund innan kommitténs möte slutligen genomförs med samtliga deltagare. Varje fråga debatteras utifrån vetenskapliga, socioekonomiska och etiska argument. Samtliga deltagare förväntas delta i omröstningen om vad som ska tillåtas och inte i en odefinierad framtid.

För att kommittémedlemmarna ska ha de nödvändiga förkunskaperna om några banbrytande upptäckter inom genteknik genomförs en kort teorigenomgång av några Nobelprisbelönade upptäckter: GMO, kloning, IVF samt sekvensering.

Rollspelet i genetik och etik syftar till att öka medvetenheten hos elever om att upptäckter, uppfinningar och förbättringar påverkar individen och samhället. Eleverna ska även inspireras att aktivt delta i samhällsdebatten i frågor som rör genetik och genteknik.

Genom att argumentera utifrån olika roller, snarare än utifrån personliga åsikter, skapas ett mer tillåtande klimat där fler olika argument kan få utrymme än vad som kan förväntas i ett klassrum med kända normer, roller och förväntningar.

Lärarmaterial

Har du inte möjlighet att besöka Nobelprismuseet med din klass finns Rollspel om genetik och etik som material att göra i klassrummet. Du hittar det under Lektionsupplägg.

Anknytning till läroplanen


Lgr 11, Biologi, Natur och samhälle

 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Lgr 11, Biologi, Kropp och hälsa

 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Lgr 11, Biologi, Biologin och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, 
giltighet och föränderlighet.

Lgr 11, Biologi, Biologins metoder och arbetssätt

 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Lgr 11, Teknik, Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Lgy 11, Naturkunskap 1a2 och Naturkunskap 1b

 • Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.

Lgy 11, Biologi 1

 • Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.

Lgy 11, Bioteknik

 • Möjligheter och risker med bioteknik och genmodifierade organismer ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv.