Genetiken har utvecklats enormt under 1900-talet. Vilka upptäckter har lett fram till det vi vet idag? Med hjälp av övningar och film lär vi oss hur kunskapen om ärftlighetsmekanismen växt fram och hur Francis Crick och James D Watson hittade strukturen till DNA-molekylen.

Idag är gentekniken omdebatterad och vi står inför en rad gemensamma och svåra etiska beslut. Genom diskussion sätts eleverna in i problematiken och får möjlighet att ventilera sina åsikter. Vi anknyter också till frågor om forskarens ansvar; om fri forskning och om kunskap alltid är av godo.

Programmet passar för alla årskurser och alla ämnen som knyter an till ämnet genetik.

Anknytning till Läroplanen


Lgr 11, Biologi, Natur och samhälle

 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Lgr 11, Biologi, Kropp och hälsa

 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Lgr 11, Biologi, Biologin och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, 
giltighet och föränderlighet.

Lgr 11, Biologi, Biologins metoder och arbetssätt

 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Lgy 11, Naturkunskap 1a2 och 1b

 • Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella 
forskningsområden
 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt 
grundade påståenden

Lgy 11, Naturkunskap 2

 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt 
grundade påståenden
 • Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och 
materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv.

Lgy 11, Biologi 1 

 • Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dna-replikation och mutationer.
 • Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.
 • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

Lgy 11, Bioteknik

 • Biotekniska inklusive gentekniska verktyg och metoder samt deras användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. Bioteknik 
och genteknik i frågor om ekologiskt hållbar utveckling.
 • Möjligheter och risker med bioteknik och genmodifierade organismer ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv.