Läkemedelsjakten blir den tolfte upplagan av Forskarhjälpen. I år kommer eleverna att samla in organismer och ta vattenprover i jakten på att spåra läkemedelsrester. Insamlande prover analyseras av forskarna Tomas Brodin och Erin McCallum på institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU i Umeå. Den insamlade datan kommer att utgöra ett unikt forskningsunderlag. 

Läkemedel har vi nog alla varit i behov av någon gång under våra liv. De gör oss stor nytta och bidrar till goda hälsoeffekter och är ibland livsavgörande. Dessa läkemedel fyller därmed sin tänkta funktion, men en viss del lämnar våra kroppar i metaboliserad eller ometaboliserad form, tar sig förbi reningsverk och via vattendrag ut i naturen. Här hamnar de i en miljö som de ej var tänkta att vara i och kan spridas mellan organismer i näringsvävar. Här är elevernas arbete till stor hjälp för att kartlägga hur dessa läkemedel och läkemedelsrester sprids och ackumuleras i naturen.  

Elever och lärare är medforskare 

I Läkemedelsjakten fokuserar vi på spindlar, snäckor och färskvatten för att undersöka hur stor del av läkemedlen som hamnar här. Detta är prover som eleverna kommer att samla in i för skolan närliggande område. Proverna skickas för kemanalys till forskarna i Umeå som kan hitta och identifiera ett flertal olika läkemedelssubstanser och läkemedelsrester. Analysresultaten återsänds till skolorna som utifrån egna samt andra skolors resultat får fundera över hur det ser ut, varför, samt möjliga hållbara vägar framåt. Dessa tankar presenteras i form av en vetenskaplig poster. I slutet av projektet anordnar vi på Nobelprismuseet en postertävling och vinnare inom olika kategorier koras.  

Genom att delta i detta projekt ges eleven möjlighet för djupare förståelse för forskningsporcessen då hen själv är en del i processen: från start med insamlande av data till mål där det handlar om att kommunicera ut sina forskningsresultat. Eleven och läraren blir genom deltagandet i Läkemedelsjaktens medforskare i ett högst relevant forskningsprojekt.  

  • Foto: Dan Lepp

  • Foto: Dan Lepp

När börjar vi? 

Projektet startar redan i vår med en obligatorisk uppstartskonferens på Nobel Prize Museum den 22 april och första datainsamlingen för alla deltagande skolor görs före sommaren. En andra datainsamling görs efter sommaren. Avslut sker på Nobel Prize Museum den 9 december.  

Vad ska vi göra?

I projektet Läkemedelsjakten behöver forskarna hjälp att studera hur läkemedel rör sig naturen och i näringsvävar – anrikas läkemedel från reningsverken via vattendrag till organismer på land? Eleverna skall samla in spindlar, vattenlevande snäckor och vattenprover vid vattendrag i sitt närområde. De tolkar sedan själva resultaten av analyser som forskarna gjort, delvis enligt givna kriterier, men också med hjälp av egna, kreativa idéer.  

Hur ska vi göra detta?

Forskarna tillhandahåller en bakgrund till forskningsuppgiften samt anvisningar för insamling, insamlingsprotokoll samt analysprocedur, i kompendiet och på hemsidan www.forskarhjalpen.se. Valet av provtagningsplats sker delvis enligt givna kriterier och delvis efter elevernas egna idéer. Spindlar, snäckor och vattenprover skickas till forskarna som återkopplar med resultat i form av halter av de 5 vanligast förekommande läkemedlen i spindel- respektive vattenproverna från respektive elevgrupp. Elevernas analys sker med stöd från forskarna, men även efter egna idéer. Läkemedelsinnehållet i snäckorna analyseras senare och dessa resultat presenteras av forskarna.  

Varför ska vi göra detta?

Forskarna vill ta reda på i vilken utsträckning läkemedel från mänsklig användning, som sprids via reningsverk ut i vattendrag, hamnar i organismer på land. Vilka är de vanligaste läkemedlen i naturen och i så fall vilka ekologiska effekter skulle vi kunna förvänta oss? Tidigare studier har visat att djurarter som lever i vattendrag kan påverkas av läkemedel som läckt ut, och nu vill forskarna ta reda på mera om även landlevande djur längs vattendrag kan drabbas. Detta är den andra studien i Sverige som behandlar just denna forskningsfråga och med er hjälp kommer vi att öka vår kunskap om problemet med läkemedel i miljön. Ni ger oss svaret genom mer spindlar, mer insamling och mer data. 

Postrar 2022

Se skolklassernas egenproducerade postrar här.

  • Foto: Dan Lepp

  • Foto: Dan Lepp

Vad krävs av dig som lärare?

Det finns några kriterier som behöver uppfyllas av dig som lärare för att lyckas med arbetet i Forskarhjälpen:

  • Intresse för forskning
  • Förmåga och egen drivkraft till att ta in och förmedla kunskap som erhålls från forskarna till eleverna om forskningsprojektet och forskningsområdet via uppstartskonferens, lärarkompendium, Zoom- och Skype-kontakt med forskarna, frekvent mejlkontakt med projektkoordinator på Nobel Prize Museum med mera
  • Förmåga att hantera förändrade förutsättningar då arbetet med forskningsuppgiften kan komma att förändras pga oförutsedda händelser i forskningsprocessen
  • En vilja att lära eleverna att jobba mot en deadline
  • Beredskap på en del extraarbete kring projektets olika moment
Kontakt

forskarhjalpen@nobelprize.org 

Anna och Paulina