I projektet Vår Framtid kommer elever i årskurs 8 att göra egna kortfilmer med utgångspunkt i stora globala utmaningar som klimatförändringar, jämlikhet eller antibiotikaresistens. Projektet löper under vårterminen 2020 och avslutas med en filmfestival där elever från de olika skolorna tar del av varandras arbeten.

Projektet inleds för eleverna med ett besök på Nobel Prize Museum med filmvisning och ett skolprogram i vår utställning Mänsklighetens största nytta. Vid besöket kommer eleverna att arbeta tillsammans med elever från någon annan deltagande skola. Eleverna får sedan i workshops med FilmCentrums pedagoger inom film närma sig komplexa frågor som knyter an till de 17 globala hållbarhetsmålen och göra dem mer begripliga genom att tolka temat i form av en egen kortfilm.

Projektet görs i samarbete mellan Nobel Prize Museum, klasser från åtta olika skolor och professionella filmpedagoger från FilmCentrum. Avslutningen blir en filmfestival på Nobel Prize Museum! Projektet relaterar till läroplanens kapitel 1 och 2 men har även kunskapsinnehåll som berör både svenska, bild, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. Elevfilmerna ska analysera och kritiskt granska lokala och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, och samtidigt ge eleverna ett tillfälle att diskutera frågor som rör energi, miljö och hälsa. Ni lärare kan alltså antingen göra det som ett ämnesövergripande projekt eller som ett tema i ett specifikt ämne.

Ni som vill vara med behöver kunna avsätta tid för detta.

Tidsplan

  • Januari: Torsdag 30 januari 2020, kl. 17.30. Kickoff på Nobel Prize Museum för antagna lärare
  • Februari: Varje klass besöker museet en förmiddag för introduktion och inspiration
  • Mars: Eleverna spelar in och redigerar film ca 2+2h, med stöd av FilmCentrums pedagoger
  • April: Torsdag 16 april 2020, kl. 13.00-16.00. Filmfestival på museet för alla elever.

Låter det roligt? Viktigt? Inspirerande? Ansök här senast 20 januari om du vill vara med!

Frågor? Kontakta annika.hedas-falk@nobelprize.org

Mer detaljerad info kommer!