Att undervisa om…

Entreprenörskap, Nobelpristagare och Alfred Nobel

Lärarfortbildningen ligger i linje med Lgr 11:s kapitel 1 och 2, samt det centrala innehållet i framförallt kemi, samhällskunskap, svenska och teknik.


Nobel Prize Museums pedagoger kan komma till er kommun eller skola och berätta om hur ni kan arbeta med entreprenörskap, Nobelpristagare och Alfred Nobel i klassrummet. Vi har tagit fram ett kostnadsfritt skolmaterial som belyser entreprenörskapets olika förutsättningar som ni får bekanta er med under fortbildningen.

Alfred Nobel används som exempel för att identifiera framgångsfaktorer och förstå samhällsnyttan hos entreprenörskap. Vi tittar vi på hur man kan fördjupa sig i någon av Nobelpristagarna och testar kreativitets- och samarbetsövningar.

För att ladda hem material att använda på egen hand, klicka här.


Att undervisa om…

Naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor, Alfred Nobel och Testamentet.

Lärarfortbildningen ligger i linje med Lgr 11 och kursplanerna i Biologi, Fysik och Kemi, samt Lgy 11 och kurserna i Naturkunskap 1 och 2, Biologi 1, Fysik 1 och Kemi 1.


Nobel Prize Museums pedagoger kan komma till er kommun eller skola och berätta om hur ni kan arbeta med betydelsefulla vetenskapliga uppfinningar och upptäckter, som gjorts under Nobelprisets första århundrande och som på olika sätt förändrat vårt sätt att leva. Några exempel är användningen av den moderna IT-tekniken, kärnklyvning och DNA-molekylens struktur. Under fortbildningen fördjupar närmar vi oss Alfred Nobel och vad som står i testamentet för att sedan pröva Alfred Nobels motto om Nobelprisens nytta för mänskligheten. Banbrytande upptäckter finns i olika inriktningar: Allmänt, Kemi, Fysik respektive Medicin.

Efter fortbildningen kan du enkelt använda dig av vårt material med dina elever i klassrummet.

För att ladda hem material att använda på egen hand, klicka här.


Att undervisa om….

De globala hållbarbarhetsmålen, hållbar utveckling och Nobelpristagare.

Lärarfortbildningen ligger i linje med skolans uppdrag i Lgr 11 och kursplanerna Biologi, Fysik, Kemi, Geografi, Samhällskunskap och Religion, samt i Lgy 11 och kurserna Naturkunskap, Samhällskunskap, Biologi, Fysik, Kemi, Religion och Geografi.


Hållbar utveckling. Vad är det? Hur påverkar det mig och eleverna? Hur kan vi bidra och hur hänger det ihop med Nobelpriset?

Nobel Prize Museums pedagoger kan komma till er kommun eller skola och berätta om hur ni kan arbeta med de 17 globala hållbarhetsmålen, hållbar utveckling och Nobelpristagare i klassrummet.

Vi har tagit fram ett skolmaterial där eleverna får inblick i och ges möjlighet att diskutera de globala hållbarhetsmålen i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Många Nobelpris berör problem som rör hållbar utveckling, t.ex. energisnåla LED-lampor. Ni får ta del av några av dessa berättelser.

Under fortbildningstillfället får ni prova på några av de elevövningarna som är kopplade till hållbarhetsmålen. Det ges även utrymme för diskussioner om på vilket sätt vi kan bidra till lokala och globala förändringar. Slutligen får ni ta del av en specialproducerad film om klimatförändringar.

Efter fortbildningen kan du enkelt använda dig av vårt material med dina elever i klassrummet.

”En hållbar framtid” har utvecklats i samarbete med:
SWEDESD och Projekt Bifrost.
Projekt Bifrost stöds av NIES, Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies och Mittuniversitetet.

För att ladda hem material att använda på egen hand, klicka här.


Att undervisa om…

Genetik och etik med ett rollspel.

Lärarfortbildningen ligger framför allt i linje med Lgr 11 och kursplanerna i Biologi, samt Lgy 11 och kurserna Naturkunskap 1a, 1b, 2, Biologi 1 och Bioteknik.


Ska odling av genmodifierade grödor tillåtas? Kan kloning vara ett alternativ för barnlösa? Och ska företag tillåtas erbjuda gentest till privatpersoner för att undvika att ärftliga sjukdomar sprids vidare?

Nobel Prize Museums pedagoger kan komma till er kommun eller skola och berätta om hur ni i klassrummet kan arbeta med genetik och etik med hjälp av ett rollspel. Under fortbildningstillfället får ni själva prova på spelet. Med tärningens hjälp får ni nya identiteter (ålder, könsidentitet, yrke) och delas in i fem intresseorganisationer. Ni får sedan i uppgift att besluta om konkreta förslag på tillämpningar av genteknik ska tillåtas eller inte. Vi berättar också om några av de banbrytande upptäckterna inom genteknik som är Nobelprisbelönade, såsom GMO, kloning, IVF samt sekvensering.

Efter fortbildningen kan du enkelt använda dig av vårt material med dina elever i klassrummet.

Ett av målen med att låta eleverna genomföra rollspelet i klassrummet är att de ska inspireras till att aktivt delta i samhällsdebatten i frågor som rör genetik och genteknik. Genom att eleverna argumenterar utifrån sina olika roller, snarare än utifrån personliga åsikter, skapas ett mer tillåtande klimat där fler olika argument kan få utrymme än vad som kan förväntas i ett klassrum med kända normer, värderingar och roller.

Rollspelet är utvecklat i samverkan med Henrik Brändén på Vetenskapsrådet.

För att ladda hem lärarhandledningen att använda på egen hand, klicka här.

För att ladda hem lärarpresentationen att använda på egen hand, klicka här.

Att undervisa om….

Fred, hållbar utveckling och Nobelpristagare

Lärarfortbildningen ligger i linje med skolans uppdrag i Lgr 11 och kursplanen i Samhällskunskap samt i Lgy 11 och kursen Samhällskunskap.


En av de viktigaste faktorerna för att skapa ett hållbart samhälle är fred. Men vad är fred egentligen? Och hur hänger det samman med en hållbar utveckling? Vad har Nobelpriset med det att göra?

Det finns olika uppfattningar om vad fred innebär och hur fredsbegreppet bör definieras. Frånvaron av krig och väpnat våld är med andra ord inte tillräckligt för att bygga en varaktig fred. Med utgångspunkt i några av de globala målen diskuterar vi ett vidgat fredsbegrepp och dess påverkan på ett hållbart samhälle.

Nobel Prize Museums pedagoger kan komma till er kommun eller skola och berätta om hur ni kan arbeta med fredsbegreppet, dess koppling till hållbar utveckling och Nobelpristagare i klassrummet.

Vi har tagit fram ett skolmaterial där eleverna får inblick i och ges möjlighet att diskutera vad som skapar fred och vad som orsakar konflikter samt hur dessa faktorer samverkar för att bygga ett hållbart samhälle.

Under fortbildningstillfället får ni prova på några av de elevövningarna som är kopplade till ett vidgat fredsbegrepp. Det ges även utrymme för diskussioner om på vilket sätt vi kan bidra till lokala och globala förändringar.

Efter fortbildningen kan du enkelt använda dig av vårt material med dina elever i klassrummet.

För att ladda hem material att använda på egen hand, klicka här.