Kreativitet

Med individer och miljöer från Nobelprisets hundraåriga historia som exempel vill Jubileumsutställningen belysa frågorna:

Vad är kreativitet och hur kan den bäst befrämjas?

Vad är viktigast i den kreativa processen; det individuella skapandet eller den miljö i vilken arbetet utförs?

Utställningen ger inga svar, men den vill ge besökaren tillfälle att själv begrunda dessa frågor.

Individer och miljöer

Mod att tänka i nya banor, att våga ifrågasätta etablerade teorier, att kombinera insikter från olika områden på ett nytt sätt – detta är några av de egenskaper som karakteriserar individens kreativa förmåga.

Dessa egenskaper kan t.ex. illustreras med fysikern Wilhelm Conrad Röntgens upptäckt, med fredspristagaren Martin Luther Kings arbete och med Selma Lagerlöfs författarskap, samtliga presenterade i utställningen.

I kreativa miljöer finns ofta informella mötesplatser för det spontana, oplanerade samtalet. Det gällde 1920-talets Paris med alla sina caféer, där Nobelpristagare som Hemingway och Beckett verkade, likaväl som det gäller cafeterian på dagens CERN eller Cambridge med alla sina college.

I filmrum och föremålsteatrar presenteras ett trettiotal Nobelpristagare och deras kreativa arbeten, samt ett tiotal miljöer som har verkat inspirerande för kreativiteten. Utställningen ger också en beskrivning av Nobelprisen under 1900-talet. Välkända Nobelpris diskuteras mot bakgrund av världshändelserna. Här tas även upp Nobelpris som skapade kontroverser i sin samtid, till exempel fredspriset 1935 till den tyske journalisten Carl von Ossietzky.

Einsteins manuskript

Ett av våra unika föremål är ett manuskript som Albert Einstein skrev 1922 och som numera är en del av museets föremålssamling tack vare en privat donation. Hör vår senior curator Ulf Larsson berätta om manuskriptet och den omvälvande och spännande tid i vetenskapens historia i vilken det skrevs.