I skolprogrammet Lika rätt pratar vi om Nobels fredspris och vad man kan gör för att bli tilldelad just fredspriset. Ett särskilt fokus läggs på UNICEF och Barnkonventionen. Vi funderar över vad som är en rättighet, och vad som inte är det. Vi tittar både på Sverige och världen och frågar oss: efterlevs Barnkonventionen överallt?

Vi får veta hur det var för Martin Luther King att växa upp i södra USA för drygt 50 år sedan. Artikel 2 i barnkonventionen handlar om att alla barn har lika värde och att ingen får diskrimineras. Programmet avslutas med att prata om vad diskriminering är och hur vi bör vara mot varandra.

Anknytning till läroplanen


Lgr 11, SO, Att leva tillsammans
  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
Lgr 11, SO, Att leva i världen
  • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).