Under 1900-talet har vetenskapspersoner ägnat sig åt att utforska atomens struktur och beteende. Många av dem har fått Nobelpris. Med hjälp av en övning får vi lära oss om experiment och teorier som ligger bakom upptäckterna av; röntgenstrålning (Röntgen), radioaktiv strålning (Curie, Bequerel), elektronen (Thomson), atomkärnan (Rutherford), elektronernas banor kring atomkärnan (Bohr), protonen, neutronen (Chadwick) och kärnklyvning (Hahn).

Med atombomben och kärnkraften som historiska exempel diskuterar vi också fysikens tillämpning i samhället och forskarens ansvar.

Begrepp som behandlas i programmet: radioaktiv strålning, atomkärna, elektron, elektronskal, proton, neutron, fission.

Anknytning till läroplanen


Lgr 11, Fysik, Fysiken i naturen och samhället

  • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Lgr 11, Fysik, Fysiken och världsbilden

  • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

Lgr 11, Kemi, Kemin i naturen

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Lgr 11, Kemi, Kemin och världsbilden

  • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Lgy 11, Fysik 1a

  • Orientering om aktuella modeller för beskrivning av materiens minsta beståndsdelar och av de fundamentala krafterna samt om hur modellerna har vuxit fram.
  • Hur modeller och teorier utgör förenklingar av verkligheten och kan förändras över tid.
  • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.